Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Think Organic Sp. z o.o., ul. Długa 35, 62-220 Niechanowo, NIP: 7842530676, REGON: 521701104, KRS: 0000965364 wpisany do Krajowy Rejestr Sądowy, organ prowadzący rejestr SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, kapitał zakładowy 5000,00 zł za pośrednictwem sklepu internetowego farmaflorystyczna.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez THINK ORGANIC SP. Z O. O. z siedzibą w Niechanowie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
  § 1 Definicje
 2. Sklep Stacjonarny – oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów.
 3. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
  ustawowo wolnych od pracy.
 4. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi
  przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 5. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie
  dokonywania Dostawy Towarów:
  a) firmę kurierską:
  InPost
  DPD Polska
 6. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez
  Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia
  dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 7. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami
  prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa
  sprzedaży.
 8. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności
  prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony
  na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy
  świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 10. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
  organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą
  we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej
  związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 12. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w
  Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu
  Internetowego.
 13. Sprzedawca – oznacza THINK ORGANIC SP. Z O. O. z siedzibą w Niechanowie (ul. Długa 35, 62-220) NIP: 7842530676 , mail: farmaflorystyczna@gmail.com, będącą jednocześnie
  właścicielem Sklepu Internetowego.
 14. Strona Internetowa Sklepu – oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca
  prowadzi Sklep Internetowy.
 15. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem
  Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 16. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub
  Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób
  umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te
  informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w
  niezmienionej postaci.
 17. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach
  określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
  § 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego
 18. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie,
  prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej
  Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej
  Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w
  celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą
  do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z
  Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 19. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było
  możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek
  internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
  Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to
  przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Firefox
  34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca
  pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona
  Internetowa Sklepu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości
  ekranu.
 20. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania
  przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na
  dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu
  poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów.
  Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian
  konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym
  na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce
  internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies”
  może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej
  Sklepu.
 21. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony
  Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za
  pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego
  konta poczty elektronicznej.
 22. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne
  jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty
  elektronicznej.
 23. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz
  wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług
  nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi
  obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 24. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług
  świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania
  danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki
  techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować
  programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca
  nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 25. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego
  w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
  § 3 Rejestracja
 26. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej
  Rejestracji.
 27. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 28. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny
  udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz
  rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji
  znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne
  Hasło.
 29. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość
  zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w
  formularzu.
 30. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje
  niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu
  rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa
  o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje
  możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji
  danych.
  § 4 Zamówienia
 31. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty
  Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania
  ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 32. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem
  Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 33. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem
  telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.
 34. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu,
  kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do
  zamówienia następuje przez wybór polecenia DO KOSZYKA pod danym Towarem prezentowanym na
  Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w
  „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie
  formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk
  „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy,
  Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich
  dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 35. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego
  numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient składa
  zamówienie przez telefon podając Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących
  się na Stronie Internetowej Sklepu oraz ilość Towaru jaką chce zamówić. Następnie, po
  skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób i adres Dostawy oraz formę
  płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres
  korespondencyjny w celu potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez
  Klienta zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych
  Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich
  dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 36. Po złożeniu przez Klienta zamówienia za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca
  prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub
  korespondencyjny informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży.
  Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy
  sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient
  zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 37. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia
  Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 38. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres
  poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 39. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na
  podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do
  realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o
  przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 7 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta
  zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 40. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki,
  przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na
  wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
  § 5 Płatności
 41. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze
  stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych
  kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których
  Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 42. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja
  zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia
  przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  b) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z opcją odbioru osobistego
  w Sklepie Stacjonarnym (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta
  niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia,
  zaś Towar wydany zostanie w Sklepie Stacjonarnym, po wpłynięciu środków na rachunek
  bankowy Sprzedawcy);
  c) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
  d) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym
  przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę
  potwierdzenia przyjęcia zamówienia).
 43. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z
  zawartej Umowy sprzedaży w terminie 5 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
 44. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym
  mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca anuluje zamówienie, a towar wprowadza na stan
  magazynowy sklepu.
  § 6 Dostawa
 45. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 46. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy
  sprzedaży bez wad.
 47. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni
  roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 48. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej
  Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.
 49. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na
  adres wskazany w formularzu zamówienia.
 50. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego
  odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość wraz z
  numerem przewozowym paczki, potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 51. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty
  przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient
  ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 52. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można
  dokonać w Sklepie Stacjonarnym w Dni Robocze o umówionej godzinie odbioru.
 53. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem
  Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 54. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem,
  podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo
  lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie
  obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego
  przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie,
  ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
  § 7 Rękojmia
 55. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i
  prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną
  lub prawną (rękojmia).
 56. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży,
  chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni
  Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
  Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub
  naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany
  Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez
  Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany
  Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób
  wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu
  ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia
  się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się
  pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
  Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w
  rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli
  doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez
  Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do
  zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
 57. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć
  rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy na swój koszt. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 58. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie
  stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie
  wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie
  może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie
  Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu
  wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin
  do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się
  z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 59. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży,
  Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 60. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację,
  ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży
  zgłoszonej przez Klienta.
 61. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług
  nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być
  złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres kontakt@asgift.pl. W zgłoszeniu
  reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie,
  lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA ORAZ PRZEDSIĘBIORCĘ NA PRAWACH KONSUMENTA (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym oraz w ustawie o prawach konsumenta.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty” umieszczonej na podstronie: https://www.osmpower.pl/pl/i/Reklamacje-i-zwroty/14.
Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: farmaflorystyczna@gmail.com;
Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia Sprzedającemu. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługujące konsumentom, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres THINK ORGANIC Sp. z o. o. ul. Dług 35, 62-220 Niechanowo. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA ORAZ PRZEDSIĘBIORCĘ NA PRAWACH KONSUMENTA (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7.9. Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 • pisemnie na adres: THINK ORGANIC Sp. z o. o. ul. Dług 35, 62-220 Niechanowo;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: farmaflorystyczna@gmail.com.
  Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny przysługuje także przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.
  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

-dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
-dla pozostałych umów, w tym od umów dla produktów elektronicznych – od dnia zawarcia umowy.
-W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
-Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: IMKER , ul. Szczebrzeska 55a, 22-400 Zamość, z dopiskiem: OSMPOWER. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność zwrotów dokonanych z pominięciem zalecanego opisu zwrotu Produktu..
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, obowiązany jest ponieść Konsument:
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
W przypadku Produktu lub Produktu elektronicznego będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
-o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których
  mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów
  konsumenckich.
  § 8 Gwarancja
 2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną
  przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 3. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści
  gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.
  § 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży
 4. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie
  14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 5. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili
  objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
  Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy
  oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na
  adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie
  można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie
  Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy
  wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy
  oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie
  internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu
  wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza
  Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 7. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim
  Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Przedsiębiorca, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 9. Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie może odstąpić od umowy, jeśli kontrakt dotyczył bezpośrednio branży i specjalizacji w której działa.
 10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
  dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu
  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta.
  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili
  otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w
  zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób
  dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę,
  Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego
  dodatkowych kosztów.
 12. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie
  później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania
  terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
  Klient ma również możliwość pozostawienia Towaru w Sklepie Stacjonarnym, w
  którym realizowany był odbiór osobisty.
 13. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie
  koszty zwrotu Towaru.
 14. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie
  odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie
  Internetowej Sklepu.
 15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące
  wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia
  charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 16. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
  zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób
  zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 17. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu
  Konsumentem w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu
  zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 18. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu
  Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w
  zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
  ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
  dostarczeniu.
  § 10 Usługi nieodpłatne
 19. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  a) Formularz kontaktowy;
  b) Prowadzenie Konta Klienta;
  c) Zamieszczanie opinii.
 20. Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24
  godziny na dobę.
 21. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu
  oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje
  Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 22. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza
  umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 23. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej
  chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 24. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na
  zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu
  w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które
  podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już
  zrealizowanych.
 25. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta
  Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez
  Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 26. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę,
  Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu
  indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
 27. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega
  na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.
 28. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług
  nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów,
  naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy
  zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami
  bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony
  Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta
  Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do
  rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług
  nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i
  usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu
  rejestracyjnym.
  § 11 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści
 29. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego
  rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie
  powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie
  podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 30. Klient oświadcza, że:
  a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności
  przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw
  własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które
  składają się na treści;
  b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §10
  Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło
  w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz
  Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z
  postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o
  prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 31. Klient nie jest uprawniony do:
  a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10
  Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich
  bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10
  Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 32. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod
  warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu.
 33. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o
  których mowa w §10 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
  a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych
  osób trzecich;
  b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną
  praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą
  przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób,
  zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub
  określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
  e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy
  obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 34. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu, Sprzedawca
  zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w
  ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, w szczególności w
  odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub
  odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu
  lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli
  zamieszczanych treści.
 35. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę
  umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.
  § 12 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
 36. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana
  na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia,
  moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem
  lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 37. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne
  działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną
  naruszenia.
  § 13 Ochrona danych osobowych
 38. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności.
  § 14 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży).
 39. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług
  drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw
  nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 40. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą
  elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu
  dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z
  oświadczeniem woli Klienta.
 41. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez
  wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez
  Klienta podczas Rejestracji.
  § 15 Postanowienia końcowe
 42. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie,
  zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 43. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony
  będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania
  wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 44. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości
  skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych
  podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w
  szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej,
  których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest
  platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i
  przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 45. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie
  zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego
  Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania
  zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia
  opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed
  wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej
  drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy
  Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie
  Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §14 Regulaminu.
 46. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.12.2022 r.
 47. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).” – prosimy, aby przenieść ten zapis z Regulaminu do Polityki Prywatności.